If your journey contain ferry transportation, the cost of ferry will be added after the journey.

Ukoliko je u Vaše putovanje uključen prijevoz trajektom, trošak trajketa biti će obračunat nakon vožnje.

 

 

Taxi-Krk znači prijevoznički obrt Miljenko. , obrt sa sjedištem u Krku , Ivana Gundulića 6, registriran u Obrtnom registru pod matičnim brojem (MBO) 90250893, OIB 69504121786, zastupana po vlasniku Marinu Crnčiću.

Sporazum o obradi podataka (DPA)

PREDMET I TRAJANJE SPORAZUMA


Sporazum o obradi podataka kao dio Općih uvjeta i odredbi (u daljnjem tekstu „sporazum“) kojeg sklapaju p.o.Miljenko i klijent—korisnik naših usluga.

U skladu s Odredbom 2016/679/EU od 27. travnja 2016 (eng. General Data Protection Regulation, u daljnjem tekstu „GDPR“), posebno Člankom 54 odredbe GDPR, ovim se sporazumom propisuju prava i obveze p.o.Miljenko, u svojstvu Voditelja obrade osobnih podataka u skladu s ugovornim odredbama. Za svrhe ovog sporazuma, „osobni podatci“, „obrada/obrađivanje“, „Voditelj obrade podataka“, „Izvršitelj obrade podataka“, „ispitanik/subjekt obrade podataka“ i „nadzorno tijelo“ imaju isto značenje kao u tekstu GDPR.

Trajanje ovog sporazuma poklapat će se s trajanjem Općih uvjeta i odredbi, čiji je sporazum sastavni dio.

PRIRODA I SVRHA OBRADE PODATAKA

Osobni podatci koje nam stavite na raspolaganje tijekom naručivanja naših usluga, kao i komunikacija proistekla iz vaše narudžbe, bilo izravna ili neizravna, potporna ili posljedična, podliježu našim Pravilima o privatnosti (u nastavku teksta) te ih nećemo koristiti ni za koju svrhu koja nije nužna za obradu vašeg zahtjeva i pružanje naručene usluge. Obrada vaših podataka te komunikacija koja slijedi iz vašeg naručivanja naših usluga bit će ograničena na legitimni interes kojeg imamo u smislu pružanja usluga koje ste naručili.

Ovaj sporazum odnosi se na obradu osobnih podataka koji pripadaju našim klijentima. Sporazum se također odnosi na osobne podatke koje za račun obrta Miljenko obavljaju njezini partneri.

Obrada osobnih podataka obavljat će se isključivo u državi članici Europske unije (u daljnjem tekstu „država članica“) ili u drugoj državi-potpisnici Sporazuma o Europskoj ekonomskoj zajednici. Prijenos podataka u treću zemlju podliježe našem prethodnom odobrenju, te će mu se pristupiti samo u slučaju da su konkretni preduvjeti predviđeni tekstom GDPR-a (napose Članak 44 i članci koji slijede) zadovoljeni.

Kao dio vaše narudžbe, da bi smo vam uspješno pružili usluge koje ste naručili, elektroničkim ćemo vam putem prenijeti poruke kako slijedi. Ukoliko odlučimo da postoji potreba vezana za naš legitimni interes, ili ukoliko takvo što postane nužno za pružanje usluge, zadržavamo pravo kontaktirati vas elektroničkim putem zbog te dodatne svrhe koja nije ovdje poimence navedena.
 • Potvrda narudžbe
 • Izmjene narudžbe
 • Račun
 • Poziv na ocjenjivanje naše usluge u svrhu unutarnje kontrole kvalitete

Također zadržavamo pravo kontaktirati vas telefonskim putem koristeći broj kojeg ste unijeli u obrazac za naručivanje.

Komunikacija u opsegu koji nadilazi naš legitimni interes u smislu obrađivanja vaše narudžbe i pružanja naručene usluge zahtijeva vašu izričitu dozvolu, danu zasebnim činom vaše slobodne volje.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Navedene vrste osobnih podataka mogu biti obuhvaćene obradom osobnih podataka naših klijenata:
 1. Osobni podatci navedeni u potvrdi transfera, napose:
   Datum, vrijeme, zračnu luku i broj leta (odnosno željeznički kolodvor, broj željezničke linije itd.)
  • Broj putnika i itinerar, što uključuje polazišnu i odredišnu točku,
  • Broj komada prtljage, ukoliko ih ima,
  • Klijentove kontakt-podatke, što uključuje ime, telefonski broj i adresu elektroničke pošte
  • Kategoriju vozila koju je klijent odabrao,
  • Broj neophodnih automobilskih sjedala za prijevoz djece,
  • Posebne zahtjeve koje je klijent uputio,
  • Mjesto susreta s klijentom u zračnoj luci, na željezničkom kolodvoru itd.,
  • Telefonske brojeve predstavnika obrt "Miljenko" te
  • Ostale podatke nužne za promišljeno prihvaćanje i pravilno odrađivanje ponude.
 2. Osobni podatci prikupljeni naknadno u smislu pružanja usluga u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, primjerice izmjene i/ili dopune podataka na prvoj izdanoj potvrdi transfera ili promjene plana puta komunicirane predstavnicima obrta na pravovremen način i koristeći prikladne komunikacijske kanale.

Prema odredbama Zakona o Arhiviranju RH, obvezni smo čuvati sljedeće osobne podatke 11 godina od datuma izvršenja usluge:
 • Ime i prezime glavnog putnika
 • Broj putnika
 • E-mail adresa glavnog putnika
 • Polazišna i odredišna točka

NAŠA PRAVA I OBVEZE

Naše su obveze prema vama kako slijedi:
 1. Osigurati da se obrada osobnih podataka, što uključuje transfer osobnih podataka našem partneru ukoliko se za tim javi potreba, odvija u skladu s odredbama važećih zakona o zaštiti podataka.
 2. Osigurati da su revizori odnosno inspektori ovlašteni za provjeru usklađenosti nas i naših partnera s ovim sporazumom obvezani na čuvanje tajnosti podataka.
 3. Osigurati da se svi vaši zahtjevi za ostvarivanje prava predviđenih odredbama GDPR-a obrade temeljito i bez odgode.

Molimo vas da uzmete u obzir da ćemo jamstvena pisma i/ili druge isprave kojima se potvrđuje potpis roditelja ili zakonskog skrbnika čuvati za čitavo vrijeme trajanja usluge.

Također vas molimo da uzmete u obzir da nam u određenim slučajevima zakonodavstvo Europske unije, kao i zakonodavstvo zemalja članica može nametnuti obvezu skladištenja vaših osobnih podataka na duži period, kao i obvezu prijenosa vaših podataka prikladnim organima vlasti bez da vas o tome obavijestimo.

Povrh svih drugih prava navedenih u ovom sporazumu i Općim uvjetima i odredbama te bez utjecaja na navedena prava, p.o."Miljenko" zadržava pravo prijenosa vaših osobnih podataka našem partneru za isključivu svrhu pružanja i obavljanja usluge koju ste naručili. Ovaj će se prijenos i posljedična obrada podataka obavljati u punoj suglasnosti s ovim Općim uvjetima i odredbama, s ovim sporazumom, s tekstom GDPR-a, kao i s drugim važećim zakonskim odredbama Europske unije i/ili predmetnih zemalja članica.
 
VAŠA PRAVA
 
Prema odredbama GDPR-a imate određena prava u smislu vaših osobnih podataka. Primjerice, možete nas bilo kada kontaktirati sa zahtjevom da ažuriramo ili izbrišemo vaše osobne podatke, kao i da ih prenesemo bilo vama, bilo trećoj strani u skladu s vašim odabirom. Ovaj članak navodi vaša prava i načine njihova ostvarenja.
 1. Pravo na informiranje: imate pravo zatražiti od nas općeniti opis aktivnosti u vezi s prikupljanjem i obradom podataka, što uključuje ali nije ograničeno na: ime i kontaktne podatke naše organizacije, ime i kontaktne podatke našeg predstavnika i/ili Službenika za zaštitu podatka (eng. Data Protection Officer, DPO), opću svrhu i zakonsku osnovu za izvršenje obrade podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i vremenske periode tijekom kojih ih skladištimo, uz popis prava na raspolaganju fizičkim osobama, a što uključuje njihovo pravo podnošenja žalbe prikladnim nadzornim tijelima, te, zaključno, sve podatke o našim aktivnostima u smislu automatskog donošenja odluka i/ili profiliranja.
 2. Pravo pristupa: imate pravo zatražiti od nas da potvrdimo obrađujemo li trenutno vaše osobne podatke, da vam damo na uvid kopiju podataka koje imamo o vama, ili da odgovorimo na određena pitanja uvezi vaših osobnih podataka, primjerice koje podake imamo, u koju ih svrhu koristimo, koja su vaša prava u tom smislu, kojim kanalima možete podnositi žalbe, kako prikupljamo podatke te bavimo li se ikakvim aktivnostima vezanim uz automatsko donošenje odluka i profiliranje, sve uz pretpostavku da vam navedeni podatci nisu već dani putem Pravila o privatnosti, a koja su sastavni dio ovih Općih uvjeta i odredbi.
 3. Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti od nas da ispravimo netočne osobne podatke koje bismo mogli imati. U određenim slučajevima imamo pravo zatražiti od vas da provjerite točnost svih podataka prije nego ispunimo vaš zahtjev.
 4. Pravo na brisanje: imate pravo zatražiti od nas brisanje vaših osobnih podataka u slučaju da nam ti podatci više nisu nužni za ostvarenje svrhe njihovog prikupljanja, ili ukoliko ste odlučili povući vaš pristanak (ova odredba odnosi se samo na slučajeve gdje je prikupljanje podataka bilo uvjetovano vašim pristankom), ili ukoliko ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor (vidjeti niže), ili ukoliko su vaši podatci prikupljeni na nezakonit način, ili ukoliko je to brisanje nužno zbog poštivanja zakonskih odredbi. Nismo ni pod kakvom obvezom ispunjenja vašeg zahtjeva za brisanjem podataka u slučajevima gdje je obrada tih podataka nužna zbog poštivanja zakonskih odredbi, niti u slučaju da su nam vaši osobni podatci potrebni za temeljenje, primjenu ili opravdanje pravnog potraživanja. Postoje i druge okolnosti koje bi nas oslobodile od dužnosti ispunjavanja vašeg zahtjeva za brisanjem; naveli smo samo dvije najčešće osnove za odbijanje. Našeg Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati u bilo koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu info@taxi-krk.com .
 5. Pravo na ograničavanje obrade: imate pravo zatražiti od nas da ograničimo (tj. da skladištimo, ali ne koristimo) vaše osobne podatke, no samo u slučajevima gdje se sumnja u njihovu točnost (vidjeti „Pravo na ispravak“ gore) i u svrhu provjere točnosti informacija, ili u slučajevima u kojima bi obrada vaših podataka bila nezakonita ali ne želite da vaše informacije budu brisane, ili u slučajevima gdje podatci nisu više nužni za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni, no i dalje su nužni za temeljenje, primjenu ili opravdanje pravnog potraživanja, ili ukoliko ste ostvarili vaše pravo na prigovor (vidjeti niže) te je u tijeku potraga za mogućim osnovama za odbijanje vašeg zahtjeva ili prigovora. Po zaprimanju vašeg zahtjeva da ograničimo obradu vaših osobnih podataka, s obradom smijemo nastaviti u slučajevima gdje imamo zakonsku osnovu za takav postupak, ili u slučajevima gdje dobijemo vašu privolu, ili u slučajevima gdje su nam vaši osobni podatci nužni za temeljenje, ostvarenje ili pravdanje pravnog potraživanja, ili u svrhu zaštite privatnosti i prava koja se odnose na podatke druge fizičke ili pravne osobe.
 6. Pravo na prijenos podataka: imate pravo zatražiti od nas da vam vaše osobne podatke damo na uvid u strukturiranom obliku prikladnom za elektronički prijenos i računalnu obradu, ili zatražiti od nas da vaše osobne podatke prenesemo izravno drugom obrađivaču podataka kojeg vi odaberete, no navedeno pravo imate samo ukoliko podatke obrađujemo slijedom vašeg pristanka ili ugovora kojeg smo potpisali s vama.
 7. Pravo na prigovor: ukoliko vjerujete da vaša osnovna ljudska prava i slobode imaju prioritet nad našim zakonskim interesima, imate pravo podnošenja prigovora bilo kojem dijelu obrađivanja vaših osobnih podataka koje navodi „opravdani interes“ kao svoju legalnu osnovu. Po vašem podnošenju prigovora, mi imamo pravo dokazati da posjedujuemo opravdan interes za koji možete razumno pretpostaviti da nadvladava vaša osnovna ljudska prava i slobode.
 8. Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje: trenutno ne obrađujemo podatke koristeći automatsko donošenje odluka.

Sve zahtjeve koje zaprimimo obradit će naš Službenik za zaštitu podataka (eng. Data Protection Officer, DPO) bez nepotrebnih odgoda. Naš će DPO zatim poduzeti sve nužne korake da bi se vaš zahtjev ispunio.

Ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti, obradit ćemo sve zahtjeve na temu osobnih podataka unutar 30 dana od dana primitka vašeg zahtjeva. Iznimke mogu biti, primjerice, vrlo složeni ili višestruki zahtjevi, u kojim slučajevima zadržavamo pravo produženja navedenog perioda za dodatnih 60 dana. Uz to zadržavamo i pravo da vas teretimo za vrlo mali iznos nužan za obradu vrlo složenih zahtjeva. Navedena produženja i pristojbe nemaju nikakav učinak na vaša prava u skladu s tekstom GDPR-a, niti na vaša prava i privilegije u skladu s bilo kojim drugim zakonskim ili pravnim aktom.


Sva pitanja u vezi korištenja osobnih podataka uputite našem DPO-u slanjem elektroničke pošte na adresu info@taxi-krk.com.

Pravila o privatnosti

 Vaša nam je privatnost vrlo važna. Obrađivanje vaših osobnih podataka, u skladu s odredbama DPA, bit će ograničeno na najmanji mogući opseg neophodan za ostvarivanje zajedničkog opravdanog interesa, tj. pružanjem i ostvarenjem usluge koju ste od nas naručili. Poduzimamo sve razumne korake da bismo vaše podatke i privatnost zaštitili primjenom najaktualnijih alata i procedura.